Værdigrundlag

Det pædagogiske grundlag og værdier  

I værdigrundlaget for både skolen og børnehaven har vi fokus på barnets hele sundhed – og dermed skaber vi en rød tråd i barnets liv, i den ofte svære overgang fra børnehave til skole; fra stor til lille. Børn der trives mentalt og fysisk lærer bedst. Derfor prioriterer vi et demokratisk fællesskab med masser af plads, bevægelse og udeliv.   

Vestermose Natur- og Idrætsbørnehaves pædagogiske læreplan skal ses som en del af en helhed. Vores pædagogiske grundlag, med en anerkendende tilgang til det enkelte barn og den enkelte familie er gennemgående. Vi har fokus på barnets ressourcer og kompetencer, og tager afsæt i dem, når vi tilrettelægger den pædagogiske praksis, der skal være med til at stimulere barnet til at trives, lære og udvikle sig. 

Den pædagogiske læreplan i Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave lever op til de, i dagtilbudsloven, skrevne bestemmelser, herunder de seks læreplanstemaer (se nederst på denne side).

Læs hele den pædagogiske læreplan for 2023 her: VNI Pædagogisk læreplan Børnehave 2023

Læringssyn  

Børn lærer og erfarer dagligt, både i samspil med andre børn og voksne, og når de er alene. Denne læring sker gennem en aktiv handling med brug af krop og sanser. Legen er derfor en vigtig del af børnehavebarnets liv, og med den nye styrkede læreplan 2019, arbejdes der med den fordybelse legen giver børnene i deres fantasi, og færden i børnehaven. Gennem legen får børnene nemlig mulighed for at afprøve deres erfaringer og viden – en viden som vi bygger ovenpå og udfordrer dem på, i en tryg atmosfære.  

Læreplanstemaer: 

Tema 1: Alsidig personlig udvikling 

Tema 2: Sociale kompetencer 

Tema 3: Sproglig udvikling 

Tema 4: Krop og bevægelse 

Tema 5: Naturen og naturfænomener 

Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier 

Børnemiljø 

Målet er at skabe et psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring via omsorg for- og fokus på det enkelte barn. 

Dette gør vi ved at indrette børnehaven, så den passer til børnegruppen og vores dagligdag, så der er størst mulighed for udførelse og udvikling i hverdagen. I vores planlægning af temaer tager vi udgangspunkt i børnegruppen, så vores aktiviteter er motiverende, styrker fællesskabet og med plads til børnenes forskellige personligheder. 

Som personale tager vi de relevante emner op, som vi diskuterer fagligt og hermed danner et fælles fokus. Dette gør vi for at skabe de bedste betingelser for børnene, så vi derved kan give dem en hverdag, hvor de kan få opfyldt deres behov.

Vi laver en undersøgelse af børnemiljøet 2 gange om året, hvor den ene er digitalt og den anden er en trivsels ballon som børnene skal farvelægge.

Børnesyn

Det nye barnesyn.

Kort fortalt handler det nye barnesyn om, at vi nu via forskning ved og anerkender, at barnet fødes med iboende kompetencer til at indgå i kontakt og samspil med nærmeste omsorgspersoner, og at dette livsvigtige samspil og den måde barnet mødes på, får afgørende betydning for barnets fortsatte trivsel og udvikling.

Vi arbejder meget med at personalet skal gå i børnehøjde, og se barnets behov i forskellige situationer. Samtidig er vi opmærksomme på barnets nærmeste udviklingszone, så vi skaber de bedste rammer for størst udvikling og læring.

Vi arbejder ud fra devisen ” for at behandle alle ens, må vi behandle dem forskelligt”, Da der ikke er nogen børn der er ens, skal vi som institution gøre rigtig meget for at opbygge en hverdag hvor der er plads til forskellighed, og være opmærksomme på børnenes forskellige styrker og svagheder.

Vi skal som personale være opmærksomme på, at vi er rollemodeller og at vi har ansvaret for at børnene trives i hverdagen. Derfor er vi børnenes advokater, i forhold til at børnene har de bedste præmisser for at udvikle deres indre selv og deres sociale kompetencer.

Dialog og respekt

I Vestermose natur og idrætsbørnehave har vi et stort fokus på, at alle i huset trives og udvikler sig som individ, og i fællesskabet, stor som lille. Så vi har fokus på at man snakker pænt til hinanden, og giver alle rum til at blive hørt. 

Vi er opmærksomme på at møde alle med et smil, og at vi lytter både til små og store emner, så alle kan føle at de for sat ord på følelser og tanker. Der er altid plads til at personalet kan gå fra, for at gribe et barn, eller en forælder i deres behov, hvis det omhandler børnenes trivsel.

Vi arbejder på at få en struktur, hvor vi stiller os undrende, både overfor hinanden, forældre og børn, da undren skaber forståelse, samhørighed og udvikling. Dette gør at vi bedre kan forstå hvorfor vi gør noget forskelligt som individer, og at vi bedre kan støtte og hjælpe hinanden.